מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אספקת ריהוט וציוד משכל