מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אימוץ של החוק-איכות הסביבה