מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פרוטוקול מסיור למכרז הפעלת לבית ספר תיכון מקיף שגב שלום