מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פרוטוקול מסיור למכרז הפעלת לבית ספר תיכון מקיף שגב שלום