מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 15