מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פרוטוקול מליאת המועצה מס 31