מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 06.06