מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פרוטוקול מליאה מספר 31