מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פרוטוקול ועדת הנהלה