מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פרוטוקול המועצה שלא מן המניין 05.12.2023