מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מליאת מועצה מספר 14