מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

רכז GIS ורישוי עסקים שומה אגרות והיטלים