מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

רכז.ת כח אדם וגבייה