מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

קול קורא לקבלת הצעות מחיר להכנת מכרז להפקעת קרקע במועצה המקומית שגב שלום