מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פיתוח נופי גנני אי תנועה בין שכונות א - ב