מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מ.מ שגב שלום מכרז ביטוחים 04/2023