מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מכרז פומבי 06-2023 פרויקטור הנדסה