מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פומבי 06-2023 פרויקטור הנדסה