מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מכרז לפינוי, הטמנה מיחזור של ריכוז פסולת בניין ועפר