מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

התקציב המאושר לשנת 2013

תכנית שנתית לעובדים עם מוגבלות לשנת 2020

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2016

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2017

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2018

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2019

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2020