מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

התקציב המאושר לשנת 2019

תכנית שנתית לעובדים עם מוגבלות לשנת 2020

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2016

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2017