מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020