מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תמצית דוח כספי לשנת 2021