מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ועדת השלושה פרוטוקול מיום 26.3.2024 התקשרות ליסינג