מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2017