מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2017