מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 16