מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

כלי רכב וציוד מכני הנדסי)(צמ"ה), למעט חלקים משומשים – ייצורם, שיפוצם

דרישות מקצועיות: