מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

דרישות מקצועיות: