מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

דרישות מקצועיות: