מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

דרישות מקצועיות: