מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מחנה נוער

דרישות מקצועיות: