מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

דרישות מקצועיות: