מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

דרישות מקצועיות: