מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

דרישות מקצועיות: