מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

שפכים וקולחין - הובלתם במכליות

דרישות מקצועיות: