מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

שפכים וקולחין - הובלתם במכליות

דרישות מקצועיות: