מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

שפכים וקולחין - עיבודם, טיהורם, אחסונם

דרישות מקצועיות: