מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

דרישות מקצועיות: