מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - אתר לסילוק פסולת יבשה

דרישות מקצועיות: