מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - איסופה, הובלתה

דרישות מקצועיות: