מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - תחנת מעבר ומיון

דרישות מקצועיות: