מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

דרישות מקצועיות: