מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב- 1972

דרישות מקצועיות: