מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ת קירור – לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

דרישות מקצועיות: