מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

ת קירור – לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

דרישות מקצועיות: