מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פסדים - איסופם - מכירתם

דרישות מקצועיות: