מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

בעלי חיים, לרבות ימיים - עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

דרישות מקצועיות: