מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

בעלי חיים, לרבות ימיים - עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

דרישות מקצועיות: