מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

דלק לסוגיו - אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

דרישות מקצועיות: