מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

דרישות מקצועיות: