מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – אחסונם, מיונם סחר בהם

דרישות מקצועיות: