מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות בחינתם, אתר לבחינתם

דרישות מקצועיות: