מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - איסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-

דרישות מקצועיות: