מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

דרישות מקצועיות: