מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תפקיד פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני שיטור עירוני