מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

שירותי ייעוץ וניהול פרוייקטים לשגב שלום במסגרת יישום החלטת ממשלה מס' 1279