מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מרכז עוס שירות מרכז משלים למשפחות