מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360